Regulamin

Regulamin cyklu warsztatów "Sięgaj wyżej!"

           I.      ORGANIZATOR WARSZTATÓW

1.      Organizatorem cyklu warsztatów umiejętności miękkich (zwanych dalej „Warsztatami”) w ramach projektu „Sięgaj wyżej!” jest Europejskie Forum Studentów AEGEE-Warszawa (zwane dalej „Organizatorem”), z siedzibą w Warszawie przy Al. Niepodległości 147/14a kod pocztowy: 02-555.

          II.      TERMIN I MIEJSCE WARSZTATÓW

1.      Warsztaty odbywają się w wybraną sobotę (oraz ewentualnie także/albo w wybraną niedzielę), zazwyczaj raz w miesiącu, w
terminie od listopada 2010 do czerwca 2011 roku, w budynku Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Stawki 5/7.

2.      Cykl obejmuje od 9 do 16 jednodniowych Warsztatów o różnej tematyce. Celem ich jest rozwijanie u Uczestników umiejętności miękkich.

3.      Warsztaty poprowadzą studenci i absolwenci Wydziału Psychologii, należący do Studenckiego Koła Naukowego „Progres”.

4.      Warsztaty trwają 6 - 7 godzin.

       III.      UCZESTNICTWO W WARSZTATACH

1.      Uczestnikami Warsztatów mogą być pełnoletni studenci wszystkich warszawskich uczelni.

2.      Jedna osoba może zapisać się na wiele Warsztatów.

3.      Uczestnik Warsztatu zobowiązany jest do dokonania opłaty w wysokości 10 zł najpóźniej w terminie do 7 dni przed Warsztatem, na wyznaczone przez Organizatora konto.

4.      Rezygnacja Uczestnika z Warsztatu nie stanowi podstaw do zwrotu opłaty. Nie podlega ona również zwrotowi w sytuacji spowodowanej przyczynami niezależnymi od Organizatora.

5.      Ze względu na fakt, iż Warsztaty odbywają się na terenie Uniwersytetu Warszawskiego, Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania zasad panujących na terenie Uczelni oraz do poszanowania jej mienia.  

6.      Uczestnik Warsztatu otrzyma certyfikat jego ukończenia.

7.      Osoba, która uczestniczyła w co najmniej czterech Warsztatach, otrzyma specjalny certyfikat o uczestnictwie w projekcie „Sięgaj wyżej!”.

8.      Ilość miejsc jest ograniczona. W każdym z Warsztatów udział może wziąć nie więcej niż 16 osób.

9.      Organizator zapewnia materiały szkoleniowe oraz informacyjne.

       IV.      REJESTRACJA NA WARSZTATY

1.      Rejestracji na Warsztaty dokonuje się za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej www.siegajwyzej.aegee.waw.pl, w zakładce „Formularz aplikacyjny”. Potwierdzenie zarejestrowania Uczestnik otrzyma drogą elektroniczną na podany w formularzu adres e-mail.

2.      Organizator zastrzega sobie prawo dokonania selekcji Uczestników zarejestrowanych na Warsztat.

        V.      WARUNKI OGÓLNE

1.      Uczestnik Warsztatu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych
i udostępnienia ich w celu przeprowadzenia Warsztatu, w zakresie niezbędnym do prawidłowej współpracy z Organizatorem.

2.      Uczestnik Warsztatu wyraża zgodę na publikację swojego wizerunku na zdjęciach zrobionych w trakcie Warsztatu i publikowanych później przez Organizatora na jego stronie internetowej w zakładce „Galeria zdjęć” – w celu promowania działalności Organizatora.

3.      Uczestnik zgłaszający się na Warsztat wyraża zgodę na warunki przedstawione w niniejszym regulaminie i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

       VI.      KONTAKT

1.      Informacje o cyklu warsztatów „Sięgaj wyżej!” są dostępne na stronie internetowej:  www.siegajwyzej.aegee.waw.pl.

2.      Wszelkie pytania prosimy kierować na adres e-mail: siegajwyzej@aegee.waw.pl.

       VII.      POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.      Aktualny regulamin znajduje się na stronie internetowej: www.siegajwyzej.aegee.waw.pl w zakładce „Regulamin”. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego regulaminu w przypadku wystąpienia istotnych zdarzeń mających wpływ na organizację Warsztatów. Wszystkie ewentualne zmiany w regulaminie zostaną odpowiednio wcześniej ogłoszone na stronie internetowej projektu.

2.      Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu.

 

 

 

ĉ
sięgaj wyżej,
20 gru 2010, 16:04
Comments