Blog


zonnepanelen

Zonnepanelen: wek je eigen stroom op

Zonnepanelen worden steeds goedkoper en efficiënter. Met zonnepanelen op je dak kun je ook bij bewolkt weer profiteren van de Nederlandse zon en in je eigen energievoorziening voorzien.

Hebt u zonnepanelen op uw woning? Dan is de kans groot dat u voor de btw een ondernemer bent. In dat geval kunt u mogelijk btw terugvragen. Daarvoor moet u zich wel aanmelden als btw-ondernemer. En btw-aangifte gaan doen.Afschrijving van zonnepanelen
Bij het afschrijven van zonnepanelen wordt de initiële investeringskosten over de verwachte levensduur verdeeld dit is +/- 20 jaar
De afschrijving drukt de waarde vermindering per jaar uit 

Bij zakelijk gebruik kunt u kiezen 

- bij lineaire afschrijving worden de initiële kosten van Zonne panelen  gelijkmatig over de zonnepanelen afgeschreven 

- bij degressieve afschrijving worden afschrijvingen procentueel berekend

Als de zonnepanelen deel uitmaken van investering in duurzame bedrijfsmiddelen dan is de investering aftrekbaar onder de MIA en kan willekeurig worden afgeschreven

Zonnepanelen komen ook in aanmerking voor de energie investeringsaftrek, alle voorzieningen voor de overgang naar duurzame energie opwekken met zonne energie komen voor fiscale aftrek in aanmerking 

Subsidie voor Zonne boilers


Landelijke Subsidies

Een geldbedrag dat de overheid geeft aan iemand of een bedrijf om hem of haar te helpen iets te bereiken

Proef plaatsing

Heeft u uitzicht op een baan, maar twijfelt de werkgever of u het werk aankunt? Dan is een proefplaatsing misschien een goede oplossing. U gaat dan 2 maanden werken bij een werkgever. Hierdoor krijgt u de kans om ervaring op te doen en u te bewijzen in de functie. Tijdens de proefplaatsing houdt u uw uitkering en betaalt uw werkgever u nog geen salaris.

SBIR

Innovatie in opdracht
Ondernemers met de meest innovatieve oplossing krijgen een opdracht

SBIR mobiliseert het ondernemerschap en de innovatiekracht van bedrijven voor het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. Zo helpen innovaties die uit SBIR voortkomen de maatschappij vooruit.

Premie vrijstelling
Marginale arbeid
Voor sectoren met korte arbeidsovereenkomsten tijdens piek periode


Subsidie voor literaire uitgevers
Literaire tijdschriften, literaire uitgaven, geïllustreerde kinder en jeugd literatuur

Subsidie voor podiumkunst
Projecten, programmering, internationalisering, meerjarige activiteiten

Subsidie dagbladen en tijdschriften
stimuleringsfonds journalistiek en persinnovatie

Begeleiding door jobcoach
bij langdurige ziekte of arbeids gehandicapten kunt u kosteloos een job coach in zetten

Garantie ondernemers financiering
hulp bij het verkrijgen van bankleningen en bankgarantie

Subsidie aanpassen werkplek
Vergoeding voor werkgevers om zieke of gehandicapte werknemers in dienst te houden(toilet, traplift,aanpassen werkplek)

Subsidie restauratie, onderhoud en sierbestrating
Als het gebouw niet bestemd is als woonhuis, voor instandhouding en herbestemming
restauratie en energiebesparing


ESF subsidie voor duurzame inzetbaarheid

Bevorderen gezond en veilig werken door het stimuleren van ontwikkelings mogelijkheden werknemers
Loonkostensubsidie

Werkgevers kunnen in aanmerking komen voor loonkostensubsidie van de gemeente als zij mensen met een arbeidsbeperking – waarvoor de gemeente verantwoordelijk is – in dienst nemen. Ook voor mensen die beschut werk doen kunnen werkgevers loonkostensubsidie krijgen. 

Voorwaarde is dat een werknemer met voltijdse arbeid niet in staat is het wettelijk minimumloon te verdienen. De werkgever betaalt zo alleen voor de werkelijke arbeidsproductiviteit van de werknemer. 

De werkgever betaalt de werknemer volledig loon, volgens de voor hem geldende CAO of als die niet van toepassing is, het wettelijk minimumloon. De loonkostensubsidie bedraagt het verschil tussen de loonwaarde van de werknemer en het minimumloon. De loonwaarde wordt zo objectief mogelijk op de werkplek bepaald aan de hand van een gevalideerde loonwaardemethode en er vindt periodiek een herbeoordeling van de loonwaarde plaats.

De loonkostensubsidie is maximaal 70 procent van het wettelijk minimumloon. De werkgever ontvangt daarnaast een vergoeding voor de werkgeverslasten (op dit moment 23 procent van de loonsom waarover loonkostensubsidie wordt verstrekt). Het eventuele verschil tussen minimumloon en CAO-loon is voor rekening van de werkgever

Het kan ook zijn dat de werknemer wordt gedetacheerd. De werkgever bij wie de werknemer gaat werken, betaalt dan een inleenvergoeding aan de werkgever die detacheert (de formele werkgever). Bij het bepalen van de hoogte van de inleenvergoeding kan rekening worden gehouden met de hoogte van de loonkostensubsidie.

Gemeenten kunnen loonkostensubsidie betalen uit het Inkomensdeel (BUIG budget). Het Rijk voegt hiervoor extra middelen toe aan het gemeentelijke budget.

Werkgevers kunnen in aanmerking komen voor loonkostensubsidie van de gemeente als zij mensen met een arbeidsbeperking – voor wie de gemeente verantwoordelijk is – in dienst nemen. Voor mensen met een arbeidsbeperking en een Wajong-uitkering, kan loondispensatie worden aangevraagd bij UWV.


Werk en ondernemen

Loonkostensubsidie: werkgevers die iemand met een bijstandsuitkering in dienst nemen en van plan zijn om deze medewerker na een jaar een vast dienstverband aan te bieden, kunnen onder bepaalde voorwaarden de loonkostensubsidie naar loonwaarde ontvangen.

Lokaal economisch fonds: subsidie ter stimulering van de werkgelegenheid in de vorm van nieuwe banen, leerwerk- en stageplekken.

Stimulering bedrijven in stedelijke vernieuwingsgebieden: subsidie voor kleine ondernemers en eigenaren van bedrijfspanden als zij kosten maken vanwege stedelijke vernieuwing. (BSSB-regeling)

Kansen voor West 2: Europese subsidie voor verbetering vestigingsklimaat in delen van de stad gericht op meer werkgelegenheid via een hoger aantal hoogwaardige en toegankelijke werk/bedrijfslocaties.

Duurzaamheidsbonus: subsidie voor werkgevers die een werknemer met een bijstandsuitkering een vast contract geven.

Plusbonus: subsidie voor werkgevers die een werknemer met een bijstandsuitkering meer contracturen geven.

Werkgeverscheque: subsidie voor de extra kosten de een werkgever maakt om een persoon met een uitkering aan te nemen of een proefplaatsing te bieden.Wonen en leefomgeving

Initiatievenfonds: een subsidie of andere ondersteuning voor initiatieven vanuit de wijk of de stad waarbij mensen zich inzetten voor elkaar en/of hun leefomgeving.

Groene daken: een subsidie voor de aanleg van een groen dak op een woning, gebouw, woonboot of bijgebouw.

Projecten toevoegen woonruimte: een subsidie voor het verbouwen van bestaande gebouwen tot zelfstandige woonruimte voor starters en studenten.

Haalbaarheidsonderzoek toevoegen woonruimte: een subsidie voor een haalbaarheidsonderzoek naar de verbouw van leegstaande gebouwen tot zelfstandige woonruimte voor starters en studenten.

Wonen boven winkels: deze subsidie is een bijdrage in de kosten voor het opnieuw in gebruik laten nemen als woonruimte van leegstaande verdiepingen van winkelpanden.

Utrechts restauratiefonds: eigenaren van gemeentelijke monumenten en beeldbepalende panden komen in aanmerking voor een laagrentende lening uit het Utrechts Restauratiefonds.

Ruimtelijke strategie Utrecht: ruimte voor initiatief Een subsidie voor gebiedsontwikkelingen die passen bij de nota Ruimtelijke Strategie.

Huurdersparticipatie: een subsidie om de participatie van huurders in Utrecht te versterken.

Riolering souterrainwoningen: een subsidie voor werkzaamheden om de riolering van souterrainwoningen in Lombok te verbeteren.

Subsidie beheer speeltuinen: subsidie voor het beheer van één of meerdere speeltuinen in Utrecht.
Administratie kantoor in Leidsch rijn

Bel voor een vrijblijvende kennismaking 06-55534725

Lokale subsidies in utrecht

Kunst en cultuur

Eenmalige subsidie cultuur: de gemeente ondersteunt culturele projecten en manifestaties met eenmalige subsidies.

Subsidie voor professionalisering: subsidie voor creatieve makers en culturele initiatieven die zich verder willen professionaliseren. Denk hierbij aan theatermakers, startende gezelschappen, dans- en muziekinitiatieven en nieuwe festivals.

Meerjarige subsidie Cultuurnotaperiode 2017-2020: een meerjarige subsidie voor culturele instellingen in het kader van de Cultuurnota voor de periode 2017-2020.

Subsidie jongerencultuurhuis Overvecht: een meerjarige subsidie voor de programmering, exploitatie en het beheer van een jongerencultuurhuis in Overvecht.


Milieu en duurzaamheid

Haalbaarheidssubsidie duurzaam goederenvervoer: de subsidie is voor het uitvoeren van een haalbaarheidsstudie omtrent duurzaam goederenvervoer.

Procesinnovatie maatschappelijk vastgoed: een subsidie voor het uitvoeren van energiemaatregelen aan buurtcentra, sportaccommodaties en culturele centra.

Energiemaatregelen duurzaam goederenvervoer: de subsidie is voor innovatieve verbeteringen van het logistieke proces van goederenvervoer waardoor het brandstofgebruik wordt verminderd of de uitstoot van CO2, NOx of fijn stof wordt beperkt.

Kansen voor West 2: Europese subsidie ter ondersteuning van de transitie naar een koolstofarme economie.

Utrecht4globalgoals: Een subsidie voor initiatieven die bijdragen aan de realisering van de global goals.

Collectieve zonne-energieprojecten: de subsidie is voor de kosten van de voorbereiding en de uitvoering van collectieve zonne-energieprojecten.

Onderwijs

Subsidie transitiekosten harmonisatie kinderopvang: een tegemoetkoming in de extra kosten voor de harmonisatie van peuterspeelzaalwerk naar kinderopvang.

Kansen voor West 2: Europese subsidie voor initiatieven gericht op betere aansluiting onderwijs/arbeidsmarkt.

Utrecht4globalgoals: Een subsidie voor initiatieven die bijdragen aan de realisering van de global goals.

Onderwijsimpuls voor kwaliteit en excellentie: een subsidie voor activiteiten die een impuls geven aan de kwaliteit van het onderwijs in Utrecht en onderwijsinnovatie stimuleren.

Voorschoolse voorzieningen: Een subsidie voor (voorbereiden van) het uitvoeren van voorschoolse educatie.

Sport

Buurtsportcoach: een subsidie voor een bijdrage in de loonkosten van een buurtsportcoach.

Sport- en beweegactiviteiten: een subsidie voor sport- en beweegactiviteiten voor inwoners die nu niet of nauwelijks bewegen.

Sportevenement: organisatoren van sportevenementen in Utrecht kunnen een bijdrage ontvangen van de gemeente Utrecht.

Welzijn, zorg en gezondheid

Welzijnsaccommodatie in zelfbeheer: een subsidie voor zelfbeheerinitiatieven van buurthuizen, jongerencentra, speeltuinen of multifunctionele accommodaties.

Utrecht4globalgoals: Een subsidie voor initiatieven die bijdragen aan de realisering van de global goals.

Sociale prestatie en dagondersteuning: Een subsidie voor de participatie van sociaal kwetsbaren door zinvolle, groepsmatige daginvulling.

Gebruik accommodaties (ruimte) bewonersinitiatieven: Een subsidie voor de aanpassing van een bestaande accommodatie waardoor deze geschikt wordt voor bewonersactiviteiten en/of -initiatieven.

Subsidie buurtnetwerk: een subsidie voor de activiteiten van een buurtnetwerk van vrijwilligers.

Subsidie wijkinformatiepunt: een subsidie voor het starten of uitvoeren van een wijkinformatiepunt voor vragen over zorg en welzijn.

Jaarsubsidie informele zorg: Een subsidie voor reguliere activiteiten om de informele zorg in de stad te ondersteunen.

Projectsubsidie informele zorg: Een subsidie voor projecten om de informele zorg in de stad te ondersteunen.


Comments