kengetallen


Een kengetal is een waarde die een financiële situatie weergeeft


Current ratio
Quick ratio
Solvabiliteit
Rentabiliteit
Netto werkkapitaal

Je wilt weten wat de liquiditeit van je bedrijf is hiervoor gebruik je het kengetal current ratio

Current ratio

De current ratio laat zien of een bedrijf in staat is om op korte termijn aan zijn  schulden  te voldoen

Vlottende activa kunnen snel liquide gemaakt worden door verkoop van goederen of inning van vorderen met deze liquide middelen kunnen kortlopende schulden worden afbetaald

Is je current ratio groter dan 1.5 dan is je liquiditeits positie goed

Is de current ratio lager dan is de liquiditeit van je onderneming minimaal

De current ratio wordt gebruikt om een objectief beeld van de financiële positie van je bedrijf te krijgen

Quick ratio

Quick ratio is ongeveer het zelfde als de current ratio alleen wordt bij de quick ratio geen voorraden meegenomen omdat de verkoop van sommige voorraden te veel tijd in beslag neemt


Netto werkkapitaal

Het netto werkkapitaal is geen verhoudingsgetal, het is een waarde.

Is het netto werkkapitaal positief dan is de liquiditeit voldoende
 

 Solvabiliteit


Solvabiliteit is een vermogens verhouding, de verhouding van eigenvermogen ten opzichte van vreemd vermogen

Met de berekening van solvabiliteit kan men bekijken of de onderneming in staat is om op lange termijn aan de schulden te voldoen. Het eigen vermogen is hier een soort buffer

Rentabiliteit 

Rentabiliteit is een kerngetal en heeft betrekking op winstgevendheid van je onderneming , bijvoorbeeld het berekenen van de bruto en netto winst marge op verkopen
Comments