ยินดีต้อนรับ

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพสถิติผู้เยี่ยมชม


คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุมศึกษา 2557

         ข่าวประชาสัมพันธ์       

*** เรื่องขออนุมัติการใช้งานระบบกลไกของแผนปฏิบัติงานประจำปี และแผนงานโครงการ     อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

*** เรื่องระบบและกลไกการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ปี ๒๕๕๘
    อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

เล่มแผนกลยุทธ์ ปีงบ
ประมาณ ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ (ฉบับปรับปรุง) คลิกที่นี่  
 เล่มแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒  คลิกที่นี่ ผู้อำนวยการวิทยาลัย


นายสมศักดิ์ มงคลธนวัฒน์
ผู้อำนวยการ วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี

รองผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ


นายณรงค์ฤทธิ์ บุญสด
หัวหน้ากลุ่มงานอำนวยการ
รักษาการรองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ

หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ

นางสาวปภัสรา สังข์สุข
หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพ