ยินดีต้อนรับ

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพสถิติผู้เยี่ยมชมhttps://goo.gl/forms/pUklToVPEv525UoF2

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุมศึกษา 2557

         ข่าวประชาสัมพันธ์       

*** เรื่องขออนุมัติการใช้งานระบบกลไกของแผนปฏิบัติงานประจำปี และแผนงานโครงการ     อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

*** เรื่องระบบและกลไกการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ปี ๒๕๕๘
    อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม


ผู้อำนวยการวิทยาลัย

นายสมศักดิ์ มงคลธนวัฒน์

ผู้อำนวยการ วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี


หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ

นางสาวปภัสรา สังข์สุข

หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพ