ยินดีต้อนรับ

กลุ่มงานพัฒนากำลังคน


สถิติผู้เยี่ยมชม
        ข่าวประชาสัมพันธ์         

โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมบุคลากรสาธารณสุข ระดับเขตสุขภาพที่ ๖ ประจำปี ๒๕๕๙ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา

ระยะที่ ๑ การประชุมเตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการ  ระหว่างเดือนมีนาคม-พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรีและทวาราวดี รีสอร์ท จังหวัดปราจีนบุรี

ระยะที่ ๒ จัดการสัมมนาพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมบุคลากรสาธารณสุข ระดับเขตสุขภาพที่ ๖ ประจำปี ๒๕๕๙  วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ โรงแรมทวาราวดี รีสอร์ท จังหวัดปราจีนบุรี 

ระยะที่ ๓  การสรุปผลการดำเนินงาน  ภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๕๙


กิจกรรม

  • ประกวดเรื่องเล่าประเด็น "ขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม นำสุขสู่ประชาชน" ภายใต้โครงการประชุมสัมมนาพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมบุคลากรสาธารณสุข ระดับเขตสุขภาพที่ ๖ ประจำปี๒๕๕๙ผู้อำนวยการวิทยาลัย

นายสมศักดิ์ มงคลธนวัฒน์

ผู้อำนวยการ วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรีรองผู้อำนวยการด้านบริการวิชาการ


นางสาว
จิราภรณ์ โยวทิตย์

รองผู้อำนวยการด้านบริการวิชาการหัวหน้ากลุ่มงานพัฒนากำลังคน


นางสาวพัชรี ประทุมแย้ม

หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนากำลังคน