HANDLEDNING OCH KONSULTATION

I förskolan eller skolan kan det vara en tuff uppgift att på bästa sätt hjälpa ett barn med språkstörning.ABC logopedtjänst erbjuder handledning till personal.
Vid handledningen instrueras pedagogen i hur behandlingen ska fortskrida samt hur man på bästa sätt kan anpassa miljön efter barnets behov.

Du kan också få handledning kring dina elever med dyslexi. Ni får rikligt med tips om träning och vägledning till inköp av kompensatoriska läs- och skrivhjälpmedel. 

ABC logopedtjänst erbjuder också arbetslagshandledning kring barn med språkstörning.


Underlag inför logopedisk utredning av läs- och skrivförmåga

Ladda ner frågeformulä här