Departmentet/Departments

1) Sport/Kultur/Edukim
1) Sport/Culture/Education

2) Bamirësi
2) Charity

3) Bizneset
3) Businesses

4) Rinia
4) Youth

5) Evenimentet
5) Events

6) Rritje Fondesh
6) Fund Raising

7) Mardhënie ndëretnike/ndërshtetrore
7) Ethnic/Interstate Relations

8) Media/Mardhënie Publike
8) Media/Public Relations

9) Arkivi
9) Archive

Kjo listë nuk është krejtsisht e kompletuar, shpresojmë të kompletohet së shpejti.
This list is not fully completed, we hope to complete it as soon as possible.