Харта на учениците от VII СУ „Н. Геров” за училище без насилие


В VII СУ “Найден Геров” членовете на училищната общност (ученици, учители, служители и родители) имат право на училище, в което безопасността и сигурността са най-важни.

Всеки член на общността е отговорен да съдейства и спомага за създаването на положителна и окуражаваща среда за пълноценно учение и личностно развитие. Всеки член на училищната общност има право на равнопоставеност и уважение, независимо от индивидуалните различия.

Ученическият съвет, Педагогическият съвет и Училищното настоятелство гарантират, че всеки член на училищната общност спазва и се придържа към своите права и отговорности.

VII СУ “Найден Геров” има избран по демократичен път Училищен координационен съвет за противодействие на тормоза, който взема решения при необходимост и е съставен от представители на учителите, учениците и родителите.

В VII СУ “Найден Геров” конфликтите се решават по мирен и конструктивен път в партньорство и диалог от всички членове на училищната общност.

Членовете на Ученическия съвет на VII СУ “Найден Геров” активно съдействат за разрешаване на конфликтите чрез съветване и посредничество.

В VII СУ “Найден Геров” всяка проява на насилие се проучва и урежда, като се имат предвид всички причини и последици от даденото действие, независимо кои членове на училищната общност са участвали в него.

Училищната общност на VII СУ “Найден Геров”, при необходимост, работи в екип с извънучилищни организации и специалисти.


При изготвянето на тази харта са взети предвид предложенията, направени от класовете. Документът е съобразен с Европейската харта за демократични училища без насилие, на която учениците от VІІ СУ „Найден Геров” са съавтори и участници в нейното приемане през 2004 г. чрез електронен референдум.