Документи

Етичен кодекс.pdf

ETИЧЕН КОДЕКС

НА УЧИЛИЩНАТА ОБЩНОСТ В VII СУ „НАЙДЕН ГЕРОВ“ – ВАРНА
Стратегия за развитие.pdf

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ

НА VІІ СУ “Найден Геров” - гр. ВАРНАЗА ПЕРИОДА 2016-2020 ГОДИНА
Правилник.pdf

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА

НА VІІ СУ „Найден Геров“ - гр. ВАРНА
Учил_учебни_планове.pdf

Училищен учебен план

2018/2019 година
Форми на обучение.pdf

Форми на обучение

в VІІ СУ “Найден Геров” - гр. ВАРНА
Годишен план.pdf

Годишен план за дейността на

VІІ СУ “Найден Геров” - гр. ВАРНА
Мерки качество.pdf

Мерки за повишаване качеството на образованието

Превенция.pdf

УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА

ЗА ПРЕВЕНЦИЯ ЗА ПРЕЖДЕВРЕМЕННО НАПУСКАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СИСТЕМА
равни възможности.pdf
УЧИЛИЩНА ПРОГРАМАЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕОТ УЯЗВИМИТЕ ГРУПИ