Документи

Етичен кодекс.pdf

ETИЧЕН КОДЕКС

НА УЧИЛИЩНАТА ОБЩНОСТ В VII СУ „НАЙДЕН ГЕРОВ“ – ВАРНА
Стратегия_за_развитие_на_VII_СУ_Н.Геров_2020-2021.pdf

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ

НА VІІ СУ “Найден Геров” - гр. ВАРНАЗА ПЕРИОДА 2020-2025 ГОДИНА
Правилник за дейността_на_VII_СУ_Н.Геров_2020-2021.pdf

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА

НА VІІ СУ „Найден Геров“ - гр. ВАРНА
Училищни учебни планове_VII_СУ_Н.Геров_2020-2021.pdf

Училищен учебен план

2020/2021 година
Форми на обучение.pdf

Форми на обучение

в VІІ СУ “Найден Геров” - гр. ВАРНА
Годишен план VII_СУ_Н.Геров_2020-2021.pdf

Годишен план за дейността на

VІІ СУ “Найден Геров” - гр. ВАРНА
Мерки качество.pdf

Мерки за повишаване качеството на образованието

УП за превенция на преждевременно напускане на ОС_VII_СУ_Н.Геров.pdf

УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА

ЗА ПРЕВЕНЦИЯ ЗА ПРЕЖДЕВРЕМЕННО НАПУСКАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СИСТЕМА
УП за предоставяне на равни възможности_VII_СУ_Н.Геров.pdf
УЧИЛИЩНА ПРОГРАМАЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕОТ УЯЗВИМИТЕ ГРУПИ
План БДП_VII СУ_Найден Геров.pdf
План за дейностите по БДП
План за работа с родители 2020-2021.pdf
План за работа с родители
Вътрешни правила за защита на личните данни.pdf
Вътрешни правила за осигуряване на мерки и средства за защита на личните данни, обработвани в VII СУ “Найден Геров"
Политика за защита на личните данни на сайта.pdf
Политика за защита на личните данни на сайта: http://7suvarna.com
Вътрешни правила за организация на административното обслужване.pdf
Вътрешни правила за организация на административното обслужване