Кратка история на VІІ СУ "Найден Геров"

През есента на 1964 година в нова и модерна сграда започват своя летопис две учебни заведения – 23-то основно училище с директор Д. Шинева и 24-то основно училище с директор А.Стаменков.

През есента на 1975 г. двете основни училища с обединяват в VII ЕСПУ „Морис Торез” с директор Ел. Нинова.

Същностна черта в работата на новосформирания учителски колектив са новаторство и творчество.

От 1977 го 1990 година директор на училището е Петко Маринов. Неговото компетентното ръководство превръща училището във водеща в града – като базово училище се експериментират различни учебни програми, въвежда се разширено чуждоезиково обучение.

От 1990 година директор на училището е Ани Николова, добре познаваща проблемите на училището от работата си като заместник-директор. На 22.05. 1991 година, с решение на Общински съвет – гр. Варна, училището е преименувано на VII СОУ „Найден Геров”. Открива се чуждоезиково обучение от I клас и разширено чуждоезиково обучение по специален учебен план след VII клас. След 1999 г. директори на училището са Елена Недялкова и Стоянка Костова.

Днес училището се ръководи от Мария Нестерова.Кр. Божкова Възпитаник на VII ЕСПУ „МорисТорез” - Учител по история